környezetvédelem iskolásoknak

Környezetvédelem iskolásoknak, óvodásoknak – módszerek hazánkban és külföldön

A környezeti nevelés jelentősége

Fontos és jó célkitűzés, hogy gyermekeinkből magukra és környezetükre igényes felnőtteket neveljünk és ebben a folyamatban részt vállaljon az iskola, illetve akár már az óvoda is. A környezettudatos életre nevelést ugyanis nem lehet elég korán kezdeni.

A felnövekvő generáció számára az egyik legfontosabb útravaló, amit adhatunk, az a környezetvédelem és az életmód összefüggéseinek feltárása és a környezettudatos szemlélet átadása.

Ahhoz ugyanis, hogy esélyük legyen az egészséges és boldog életre, olyan környezetre is szükségük lesz, amelyben az élővilág egyensúlya, az időjárás harmóniája és a levegő tisztasága továbbra is rendben van, valamint van elegendő ivóvíz és táplálék minden élőlény számára.

Az oktatás szerepe a környezeti nevelésben

Európában már 1988. május 24-én született határozat a környezeti nevelésről, amely az akkori felállás szerint az Európai Közösség tagállamaira vonatkozott és kimondta, hogy a környezeti nevelés célja az ezen a területen létező problémákkal és a lehetséges megoldásaikkal kapcsolatos tudatosság növelése, valamint a jól informált és aktív részvételre képes egyének neveléséhez szükséges alapok megteremtése, hogy megvédjék a környezetet és észszerűen, takarékosan használják fel a természeti erőforrásokat.

A 2010-ig alkalmazott stratégia öt fő cselekvési területe az éghajlatváltozás, a természet és biodiverzitás, a környezet és egészség, az erőforrások fenntartható használata és a hulladékgazdálkodás, valamint a tudatos belső és külső tervezés volt. A piaci és fogyasztási trendek alakításában az egyik legfontosabb eszköznek az oktatást tartották már akkor is.

Környezetvédelem iskolásoknak

Az oktatási intézmények példamutató tevékenysége

Fontos eleme a környezeti nevelésnek, amikor a jó példa a gyerekek mindennapjaiban is jelen van, nemcsak beszélnek róla, hanem alkalmazzák is a tanultakat.

Ebben az esetben a tanulás színterének, intézményeinek fejlesztésében, működtetésében is figyelembe veszik a fenntarthatósági szempontokat. Ez vonatkozik az intézmények környezetgazdálkodására (energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás stb.), az egészség védelmére (étkezés, higiéniai szokások stb.), valamint az intézményi és fenntartói menedzsment fejlesztésére is.

A személyi és környezeti higiénia fejlesztése

A környezeti nevelés fontos része, hogy mind a személyi, testi, mind pedig a környezeti higiéniával, egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismereteket és gyakorlati alkalmazásokat elsajátítsák a gyerekek.

Már az óvodában számos higiéniai tudnivaló átadható, pl.

 • az óvoda tisztaságának megőrzése
 • udvar tisztán tartása
 • termek szellőztetése
 • kézmosás, tisztálkodás, fogmosás
 • illemhelyek használata
 • étkezés
 • az óvoda esztétikája (díszítés, szép környezet kialakítása)
 • játékok megóvása, tisztán tartása
 • biztonságos játék, közlekedés
 • testmozgás
 • szabad levegőn töltött programok, pl. kirándulás
 • energiatakarékosság (világítás)

Ezentúl az iskolásoknál ez kiegészülhet az öltözködéssel, hajmosással, sportolással, egészséges étkezéssel kapcsolatos higiéniás tájékoztatással, szemléletformálással, illetve neveléssel is.

Oktatási intézmények fenntarthatóségi programjai

Az óvodáktól a diákotthonokig, az iskoláktól a különböző gyermek- és ifjúsági intézményekig terjed az intézmények fenntarthatósági programjainak megvalósítása az Európai Unión belül, amelyet hosszú évek tapasztalatai alapján dolgoztak ki és a legtöbb esetben országonként specifikusan alakítottak ki.

Maga az iskola válik ezekben a helyzetekben a környezetkultúra és az erőforrásokkal való észszerű gazdálkodás képességfejlesztésének terepévé. A legjobb példái e törekvésnek a legelőször a skandináv országokban létrejött és ma már világszerte terjedő Ökoiskola és Ökoóvoda kezdeményezések és programok.

Környezetvédelem iskolákban

A környezeti nevelés módszerei és lehetőségei Magyarországon

Hazánkban is komoly erőfeszítéseket tesznek a pedagógusok arra, hogy a fenntarthatóságról és a környezetvédelemről adjanak át minél szélesebb körű ismereteket a következő generációknak.

A környezeti nevelésben kidolgozott fejlesztési célkitűzések között az alábbiak szerepelnek kiemelt helyen:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
 • A környezettudatos életvitel fokozatos bevezetése bűntudatkeltés nélkül.
 • A tanulók bevonása közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe és gyarapításába. A lakókörnyezethez kapcsolódó környezetvédelmi munkában való aktív részvétel elősegítése és motiválása.
 • A helyi értékek megóvási módszereinek átadása és a felmerülő problémák megismertetése.
 • Nevelés arra, hogy a gyermekek életmódjában a természet tisztelete, az iránta érzett felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • Tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodással rendelkeznek, fogékonyak az újra, képesek megfelelni a változó elvárásoknak.
 • Fenntarthatóságra való nevelés az ökológiai szemléletmód segítségével.

A mindennapi feladatok és a tananyag is tud kapcsolódni a környezeti nevelés célkitűzéseihez olyan gyakorlatias módszerekkel, amelyeket valójában már évtizedekkel korábban is ismertünk, csak nem néztünk rájuk olyan szemmel, ahogy napjainkban tesszük.

Ilyen feladatok és ismeretek lehetnek a következők:

 • A szelektív hulladékgyűjtés módozatainak és lehetőségeinek megtalálása és fejlesztése.
 • Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása, valamint az erre való nevelés
 • Az iskolai környezet gondozása, ápolása, kertnevelés, növényültetés, tudatos tervezés. A tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztaságának fontossága és a tisztaság megőrzésének lehetőségei.
 • Ismerkedés a közvetlen lakóhely Helytörténeti Gyűjteményével (kultúrtörténeti emlékeivel és értékeivel), ahol a gyerekek megismerhetik a múlt egy szeletét és a megóvásra érdemes részleteit.
 • Kapcsolat kiépítése a Közép- és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központtal, elsősorban azzal a céllal, hogy a tanulók megismerkedjenek az ott folyó munkával, a nulla szén-dioxid kibocsátású konferenciaközponttal, mint jó példával, a szelektív hulladékgyűjtés bevált gyakorlatával, illetve a világot leginkább foglalkoztató környezetvédelmi feladatok, problémák aktuális helyzetével. 
 • Ökológiai témákhoz kapcsolódó rajz- és irodalom pályázatokon való részvétel motiváció és tudás elmélyítés céljából.
 • Kirándulások szervezése és lebonyolítása a környezet megismerése céljából.

Az otthoni nevelés lehetőségei

A szülők is sokat tehetnek azért, hogy a gyermekeik a környezetük védelmét elsődleges céljuknak érezzék. A legegyszerűbb tettek és az ezekre való nevelés hatékonyabbnak bizonyulhat, mint a részletesen kidolgozott akciótervek sokasága.

A példamutató tetteink befolyásolni fogják a gyermekeink hozzáállását is. A legjobb, amit tehetünk, hogy ezeket megmutatjuk nekik és együtt csináljuk velük.

Cikkünk következő részében megosztunk olvasóinkkal pár gyakorlatban is alkalmazható nevelési módszert, amelyeket a jövő generáció környezethez való támogató hozzáállásának kialakítása érdekében alkalmazhatunk.